Toimitusehdot (1.2.2016 alkaen)

1 Wulff Entre Oy:n markkinointipalvelut

Wulff Entre tuottaa suunnittelu- ja rakentamispalveluja, tietoa, julkaisuja, tapahtumia, tapahtumien lisäarvopalveluja, projekteja ja muita markkinointipalveluja (jäljempänä Palvelu), joiden ensisijaisena tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistäminen.

2 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan osapuolta, joka Wulff Entrelta saamansa kirjallisen tarjouksen perusteella antaa tälle toimeksiannon, tai jonka tekemän tilauksen Wulff Entre muutoin on hyväksynyt. Wulff Entre voi oman harkintansa mukaan valita asiakkaansa tai asettaa asiakkuudelle ehtoja.

3 Toissijainen asiakas

Palveluun voi Wulff Entren suostumuksella osallistua asiakkaan lisäksi tai sijasta tämän partneri (esimerkiksi tytäryhtiö). Nämä toimitusehdot koskevat myös tätä toissijaista asiakasta. Asiakas vastaa kuitenkin aina toissijaisten asiakkaiden maksuvelvoitteista, toimitusehtojen noudattamisesta ja saamiensa palvelua koskevien ehtojen ja ohjeiden toimittamisesta edelleen toissijaiselle asiakkaalle.

4 Palvelun suunnittelu

Toimittaja vastaa Palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan näkemykset. Asiakas sitoutuu antamaan suunnittelua varten tarvittavat tiedot, myös mahdollisten toissijaisten asiakkaiden puolesta, ja noudattamaan hankkeen suunnitelmaa.

5 Wulff Entren antamat alustavat tiedot

Wulff Entre antaa kaikki Palvelua koskevat alustavat tiedot sitoumuksetta. Ellei toisin ole mainittu, tämä koskee myös kustannuksista annettua arviota. Hinta-arvion osalta Wulff Entrella on velvollisuus ilmoittaa muutoksista asiakkaalle.

6 Tarjous

Wulff Entren tekemä Palvelukohtainen tarjous määrittelee Palvelun sisällön ja erityiset, näistä toimitusehdoista poikkeavat ehdot. Tarjouksessa määritellyt ehdot ovat ensisijaisia näihin ehtoihin sekä kohdassa 19 mainittuihin Palvelukohtaisiin erikoisehtoihin nähden.

7 Tilaus

Asiakas tilaa palvelun Wulff Entren osoittamalla tavalla määräpäivään mennessä. Wulff Entrellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta hyväksyä määräpäivän jälkeen tehty tilaus.

8 Wulff Entren asiakkaalta tarvitsemat tiedot

Asiakkaan on ilmoitettava Wulff Entrelle Palvelun suunnitteluun ja raportointiin vaikuttavat tiedot.
Asiakas sitoutuu pyydettäessä ilmoittamaan Palvelulle asettamansa tavoitteet Wulff Entrelle ja vastaamaan jälkeenpäin asiakastyytyväisyys-kyselyyn, joka tähtää toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

9 Tilaussopimus

Wulff Entren ja asiakkaan välille syntyy tilaussopimus, kun Wulff Entre on vastaanottanut tilauksen ja lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen. Mikäli Wulff Entre on tehnyt asiakkaalle kirjallisen tarjouksen, syntyy sopimus, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti.

10 Vahingonkorvaus ja peruutukset

Jos Palvelu muusta kuin Wulff Entren vastuulla olevasta syystä peruuntuu, siihen ei ilmoittaudu Wulff Entren mielestä riittäväksi katsottavaa määrää asiakkaita tai siihen osallistumista joudutaan rajoittamaan, on Wulff Entrellä oikeus peruuttaa mainittu tilaussopimus. Wulff Entren tulee ilmoittaa peruuntumisesta asiakkaalle välittömästi peruuntumisperusteen synnyttyä. Wulff Entrella ei ole velvoitetta maksaa asiakkaalle korvausta peruuttamisen johdosta.

Peruuttamisen tapahtuessa Wulff Entre palauttaa asiakkaan maksamat maksut vähennettynä Palveluun liittyvillä jo syntyneillä kuluilla. Mikäli Palvelu peruutetaan asiakasmäärän rajoittamisen takia, palauttaa Wulff Entre kaikki asiakkaan kyseisen palvelun suorittamisesta maksamat maksut. Peruuttaminen ei vaikuta Wulff Entren ja asiakkaan välisiin sopimuksiin muista palveluista. Mikäli näiden tuottaminen kuitenkin käy mahdottomaksi Palvelun peruuttamisen johdosta, on Wulff Entrellä oikeus peruuttaa myös nämä muut palvelut vastaavin ehdoin.

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa tilaussopimuksen jo synnyttyä tai jos Wulff Entre purkaa tilaussopimuksen asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella, asiakas on velvollinen suorittamaan Wulff Entrelle täyden korvauksen aiheuttamistaan vahingoista, jollaisiksi voidaan, luettelon kuitenkaan olematta täydellinen, lukea esimerkiksi pinta-alavuokrat, osaston suunnittelu- ja toteuttamiskustannukset, matka- ja majoitus-kustannukset, markkinointimateriaalien suunnittelu- ja toteutus-kustannukset, mahdolliset muut alihankintakustannukset sekä Wulff Entre:n henkilökunnan tekemä työ. Tilauksen peruuttaminen tai purkaminen on asiakkaan tai Wulff Entre:n suoritettava kirjallisesti.

11 Palvelun hinta

Asiakas vastaa tilaussopimuksen mukaisista ja muutoin erikseen sovituista Palvelun kustannuksista. Lisäksi kukin asiakas vastaa aiheuttamistaan asiakaskohtaisista erilliskustannuksista.

12 Verot

Mikäli Wulff Entre joutuu maksamaan tilaussopimuksen mukaisista Palveluista arvonlisäveroa tai muuta vastaavaa veroa tai veronluontoista maksua, sen nimestä riippumatta, on Wulff Entrellä oikeus laskuttaa kyseinen vero tai maksu asiakkaalta.

13 Valuuttakurssimuutokset

Mikäli Palveluun liittyvät alihankinta- tai muut kustannukset nousevat valuuttakurssimuutoksen tai alihankkijan yksipuolisen hinnankorotuksen takia tilauksen hintatasosta, on Wulff Entrellä oikeus laskuttaa tästä aiheutunut lisäkustannus kokonaisuudessaan asiakkaalta tarjotun hinnan lisäksi.

14 Laskutus

Asiakas sitoutuu suorittamaan Palvelun hinnan tarjouksessa mainittuna tai Entren muutoin ilmoittamana ajankohtana Wulff Entren lähettämän laskun mukaisesti. Tilaussopimuksen synnyttyä Wulff Entre laskuttaa välittömästi viisikymmentä (50) prosenttia tai vähintään 1.000 euroa ilmoittautumismaksuna, ellei tarjouksessa toisin mainita. Mikäli tilaus syntyy alle neljä (4) kk ennen Palvelun toteutusajankohtaa, Wulff Entre laskuttaa asiakasta välittömästi kahdeksan-kymmentä (80) prosenttia tilauksen arvosta. Mikäli tilauksen arvo on alle 1.000 euroa, Entre laskuttaa tilauksen sopimuksen synnyttyä kokonaan. Wulff Entrellä on oikeus laskuttaa asiakasta tilaussopimuksen mukaisista tai muutoin asiakkaan kanssa kirjallisesti sovituista hankinnoista (kuten tilavuokra) välittömästi kulun syntyessä. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki Wulff Entren laskuttamat, Palveluun liittyvät laskut ennen Palvelun toteutusajankohtaa. Muussa tapauksessa Wulff Entre voi evätä Palvelun asiakkaalta. Wulff Entre veloittaa yhteiset ja yrityskohtaiset erilliskustannukset, jotka syntyvät tapahtuman aikana tai sen jälkeen, välittömästi tapahtuman jälkeen. Myöhästyneiden maksujen osalta Entrellä on oikeus laskuttaa asiakkaalta 16 prosentin vuotuinen yliaikakorko.

15 Wulff Entren asettamat erityiset ehdot

Asiakkaan on noudatettava Palvelussa Wulff Entren tai sen edustajan antamia, palvelun onnistumiseen tähtääviä kirjallisia tai suullisia ohjeita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan tapahtuman järjestäjän laatimia osallistumisehtoja ja sääntöjä.

Asiakas vastaa siitä, että sen toiminta tai edustajat eivät vaaranna Wulff Entren muiden asiakkaiden tai palvelun menestystä. Wulff Entrellä on tällaisissa tapauksissa oikeus peruuttaa tilaussopimus ja veloittaa asiakkaalta aiheutuneet kulut.

Wulff Entre pidättää kaikki oikeudet asiakkaan osastosta tekemiinsä tallenteisiin. Wulff Entrellä on oikeus julkaista asiakkaalle suunnittelemastaan tai muuten toteuttamastaan osastosta tekemänsä tallenteet omina referensseinään.

16 Pakkaus, kuljetus ja esillepano

Mikäli yhteistoimenpiteitä mahdollisesti tarvittavan pakkauksen, kuljetuksen ja esillepanon osalta ei ole sovittu, hoitaa asiakas omalla kustannuksellaan oman Palvelun toteutuksessa tarvittavan aineistonsa pakkaamisen, kuljetuksen, esillepanon ja poiskuljettamisen. Ellei asiakas huolehdi aineistonsa poiskuljettamisesta tapahtuma-paikalta, on Wulff Entrellä oikeus suorittaa tämä asiakkaan kustannuksella ja vastuulla.

17 Vakuuttaminen

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan vakuutuksen Palvelun toteutukseen osallistuville edustajilleen, aineistolleen sekä edellä mainittujen pakkauksen, kuljetuksen ja esillepanon toimenpiteille.

Asiakas vastaa Palvelua valmisteltaessa, sen aikana ja sitä purettaessa tapahtuvista vahingoista ja katoamisista. Asiakkaan tulee itse sopia mahdollisista vakuutusjärjestelyistä.

18 Toimitusehdoista poikkeaminen

Näistä toimitusehdoista voidaan poiketa vain Wulff Entren kirjallisella suostumuksella. Wulff Entre voi Palvelukohtaisesti soveltaa erikoisehtoja näistä yleisistä ehdoista poiketen. Wulff Entren tulee saattaa Palvelukohtaiset erikoisehdot asiakkaan tietoon ennen tilaussopimuksen syntymistä. Näitä ehtoja sovelletaan vain, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Palvelukohtaisten erikoisehtojen kanssa.

19 Muut vastuut

Wulff Entre toteuttaa Palvelun tilaussopimuksen mukaisesti. Wulff Entre ei kuitenkaan vastaa tietotuotteissa esiintyvien tietojen oikeellisuudesta.

Wulff Entren vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa asiakkaan sille suorittamiin maksuihin.

Wulff Entre ei missään olosuhteissa vastaa asiakkaalle aiheutuneesta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta.

Vaatimukset Wulff Entreä kohtaan on esitettävä kuukauden kuluessa Palvelun päättymisestä.

20 Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei saa siirtää tilaussopimukseen liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toiselle ilman Wulff Entren kirjallista suostumusta.

21 Erimielisyydet ja sovellettava laki

Palveluun liittyvät, Wulff Entren ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.